Cloud VPS Windows

Cloud VPS I

3GB de RAM;
100GB de HD;
3 vCORE x 2.27Ghz;
AntiDDOS;

Cloud VPS III

8GB de RAM;
200GB de HD;
4 vCORE x 2.27Ghz;
AntiDDOS;